Privacyverklaring

Privacyverklaring Oliepower

 

1 : Identiteit en contactgegevens

Oliepower

Nikita Duweyn

Kerkstraat 150

9290 Overmere

0472/42.32.34

info@oliepower.be

www.oliepower.be

BTW BE0502.796.728

 

2 : Algemeen

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven, op een heldere en transparante manier, hoe Oliepower maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. Oliepower houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

3 : Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

De persoonsgegevens van de Klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 

- Om de diensten en/of producten aangeboden door Oliepower te kunnen leveren en hiervan de nodige documenten (facturen, samenwerkingsovereenkomsten, certificaten, aanwezigheidslijsten te kunnen opmaken.

 

- Om het verstrekken van informatie over Oliepower, haar diensten en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 

- Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.

 

- Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf.

 

 

4 : Persoonsgegevens van de klant die worden bewaard

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken.

 

 

Bij aankoop producten en diensten:

 

- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

- Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

- Afleveradres (Indien van toepassing)

- Interesses betreft onze producten en diensten

 

Specifieke diensten: consultatie aan huis of telefonische consultatie

 

Ter voorbereiding van een consultatie zal Oliepower u verzoeken een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Deze lijst bevat volgende informatie:

 

- Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie  betreffende de reden van de consult.

- Interesses betreft onze producten en diensten

Naargelang het soort consultatie maakt Oliepower een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

 

5 : Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan Oliepower aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

 

Derden waar Oliepower mee samenwerkt zijn:

 

- Postbedrijven in geval dat een product dient verzonden te worden.

- Gastsprekers

- Boekhouder

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft (bijvoorbeeld bij het overdragen van informatie aan uw dierenarts).

 

 

6 : De termijn waarbij de gegevens worden bijgehouden

Oliepower bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Boekhoudkundige stukken worden bewaard gedurende zeven jaar te rekenen vanaf één januari volgend op hun boekjaar.

 

Persoonsgegevens worden maximum vijf jaar bewaard.

 

 

7 : Rechten omtrent het verzamelen en opslaan van uw gegevens

U heeft steeds het recht om:

 

- Verzamelde gegevens in te kijken (Volgens artikel 15 AVG)

- Verbeteringen aan te brengen (Volgens artikel 16 AVG)

- Gegevens te laten verwijderen (Volgens artikel 17 AVG)

- Op beperking van verwerking (Volgens artikel 18 AVG)

- Gegevens te laten overdragen (Volgens artikel 20 AVG)

- Recht van bezwaar (Volgens artikel 21 AVG)

 

 

8 : Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

 

9: Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

- Alle personen die namens Oliepower van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 

 

 

 

Wil je graag lid worden bij Young Living en in een leuke community terecht komen?

© Copyright. All Rights Reserved.