Algemene voorwaarden

1. Gelding Algemene Voorwaarden Oliepower

 

1.1 In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden voor het samenwerken met Oliepower zijn beschikbaar via de website www.oliepower.be/algemenevoorwaarden.

 

1.3 Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

 

1.4 Oliepower gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Oliepower alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren. Advies van Oliepower vervangt nooit een doktersbezoek of doktersadvies.

 

2. Inschrijven & annuleren voor een cursus of workshop bij Oliepower:

 

2.1 U kan zich inschrijven voor een Oliepower opleiding via de website (www.oliepower.be). Inschrijven kan dus niet via email of telefoon. 

 

2.2 Het inschrijfgeld voor een Oliepower workshop of cursus staat steeds aangeduid op de website. Dit bedrag is steeds inclusief BTW.

 

2.3 U betaalt de bestelling meteen via de website. Indien u niet betaald, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd.

 

2.4 Bij ontvangst van betaling, ontvangt u van ons een bevestigingsmail.

 

2.5 Alle workshops bij Oliepower worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Indien een opleiding door Oliepower geannuleerd wordt, is het onder geen beding mogelijk een schadevergoeding te vragen. De klant krijgt de optie om zijn of haar inschrijfgeld terug te krijgen, of deel te nemen op een latere datum indien mogelijk.

 

2.6 Er wordt ten zeerste aangeraden pas in te schrijven wanneer de deelnemer zeker is dat hij/zij de opleiding kan bijwonen.

 

2.7 Indien u een workshop wilt annuleren wordt er 50% annulatiekosten aangerekend.

 

2.8 Vanaf 48u tot het plaatsvinden van de opleiding, is 100% van het cursusgeld verschuldigd, ongeacht de reden. 

 

2.9 Annulering van een inschrijving kan uitsluitend per email op info@oliepower.be gebeuren.

 

2.10 Indien de deelnemer zonder verwittiging niet aanwezig is op een cursus of workshop, heeft men geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

 

2.11 Oliepower heeft steeds het recht om ten allen tijde een geplande workshop of cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van verplaatsing door Oliepower hebben de ingeschreven cursisten steeds het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

 

 

3. Veiligheid & verantwoordelijkheid

 

3.1 Oliepower kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (Workshop/cursus/gedragstherapie/opendeurdag/gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Oliepower belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier- en mens vriendelijke technieken en theorieën.

 

3.2 De klant neemt kennis van het feit dat Oliepower niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/oliepower workshop of cursus/gastlezing.

 

3.3 Oliepower is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen.

 

4. Klachten

 

4.1 Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Oliepower, dient hij of zij dit schriftelijk (via email of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

 

4.2 Klachten ivm de algemene voorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de algemene voorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten onze macht en is Oliepower niet verder verantwoordelijk. Onze voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

 

5. Privacy & Copyright

 

5.1 De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van Oliepower voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.

 

5.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van Oliepower. De teksten, afbeeldingen en andere items in het cursusmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De deelnemer is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commeriële doeleinden.

 

 

 

Wil je graag lid worden bij Young Living en in een leuke community terecht komen?

© Copyright. All Rights Reserved.